Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ά ρ θ ρ ο  1

Έκταση ισχύος Κανονισμού

 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο συνδέεται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν έχουν εφαρμογή επί ειδικών συμβούλων και συνεργατών της εταιρείας.

 

 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού εφαρμόζονται μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την εργατική νομοθεσία και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διοικητικές, υπουργικές κ.λπ., αποφάσεις.

 

 1. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, ή όποτε κριθεί απαραίτητο από τη διοίκηση της εταιρείας. Οι τροποποιήσεις θα ισχύουν 10 ημέρες μετά τη γνωστοποίησή τους στο προσωπικό της εταιρείας.

 

Ά ρ θ ρ ο  2

Διακρίσεις Προσωπικού

 1. Το προσωπικό διακρίνεται σε: α. Διευθυντικό

β.  Λοιπό προσωπικό

 

 1. Σύμφωνα με τη σχέση εργασίας το προσωπικό διακρίνεται σε προσωπικό συνδεόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και συνδεόμενο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, ή και ορισμένου έργου.

 1. Η ένταξη του προσωπικού στην κατηγορία της παρ.1, γίνεται με βάση τα καθήκοντα της θέσης (περιγραφή θέσης) και του οργανογράμματος.

 

 1. Η εταιρεία εισάγει περιγραφή θέσης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.

 

Ά ρ θ ρ ο  3

Οργανόγραμμα

 

 1. Όλες οι θέσεις μέσα στην εταιρεία, οι οποίες καλύπτονται με προσωπικό συνδεόμενο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προβλέπονται από το εκάστοτε ισχύον οργανόγραμμα.

 

 1. Πέραν των ανωτέρω, το οργανόγραμμα καθορίζει τα επίπεδα Διοίκησης και τη διοικητική υπαγωγή του κάθε εργαζόμενου.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  4

Απόδοση υπηρεσιακών πραγμάτων

 1. Εργαζόμενος που αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρεία, οφείλει να παραδώσει στο αρμόδιο τμήμα και σε πλήρη τάξη όλα τα έγγραφα, σημειώματα, κλειδιά, όργανα, εργαλεία, αυτοκίνητο και λοιπό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, που έχει λάβει κατά τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  5

Πρόσληψη προσωπικού

 1. Κάθε πρόσληψη προσωπικού ενεργείται σύμφωνα με τα επιτασσόμενα από τις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις της εταιρείας.

 

 1. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος οφείλει να προσκομίσει όλα τα από το νόμο και τις αποφάσεις της εταιρείας καθοριζόμενα έγγραφα τα οποία θα του ζητηθούν και κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής του στην εταιρεία. Επίσης, κάθε μισθωτός οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία εγκαίρως κάθε αλλαγή της διεύθυνσης κατοικίας του, είτε μεταβολή της οικογενειακής, στρατολογικής κ.λπ, κατάστασής του προσκομίζοντας συγχρόνως τα κατάλληλα έγγραφα.

 

 1. Η διαδικασία πρόσληψης διεκπεραιώνεται από το τμήμα Προσωπικού της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το νόμο.

 

 1. Για κάθε ένα από το προσωπικό της εταιρείας καταρτίζεται και τηρείται μητρώο στο οποίο καταχωρούνται λεπτομερώς οι πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές αυτού. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί τα μητρώα του προσωπικού και σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

 

 1. Κάθε νεοπροσλαμβανόμενος οφείλει, μαζί με την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, να καταθέσει και δήλωση ότι έλαβε γνώση του παρόντος Κανονισμού και ότι παρέλαβε ένα αντίτυπό του. Επίσης, οφείλει να προσκομίσει, το συντομότερο δυνατό, τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που τυχόν διαθέτει, από προηγούμενους εργοδότες του.

 

Ά ρ θ ρ ο  6

Απόλυση προσωπικού

 

 1. Οι απολύσεις του προσωπικού, που συνδέεται με την εταιρεία με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20, του Ν. 3198/55, του Β.Δ. της 16/18 - 7 - 20, του Ν. 1378/83 περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και όλων των άλλων σχετικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

 

 1. Η απομάκρυνση του προσωπικού, που συνδέεται με την εταιρεία με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου, γίνεται μόλις λήξει ο χρόνος που προβλέπεται στη σύμβαση ή μόλις τελειώσει το συγκεκριμένο έργο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για το λόγο αυτό.

 

 1. Επαναπρόσληψη του ίδιου εργαζόμενου γίνεται μόνο με νέα σύμβαση.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  7

Τόπος εργασίας

 1. Τόπος εργασίας θεωρούνται όλες οι σημερινές και μελλοντικές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 

 1. Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εργασία σε οποιοδήποτε τόπο ασκεί τις εργασίες της η εταιρεία και κατά την κρίση της, με τους περιορισμούς των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  8

Χρονικά όρια εργασίας

 

 1. Η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού καθορίζονται εκάστοτε με αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρείας μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ως χρόνος εργασίας θεωρείται ο χρόνος που ο εργαζόμενος παρέχει πραγματική εργασία στον καθορισμένο εργασιακό χώρο.

 

 1. Στον περιορισμό των νομίμων ωραρίων εργασίας δεν υπάγονται τα πρόσωπα εκείνα από το προσωπικό της εταιρίας που κατέχουν θέσεις εμπιστοσύνης και ασκούν γενικότερη διεύθυνση και εποπτεία. Οπωσδήποτε και τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται κανονικώς την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45 και τα επιδόματα αδείας και εορτών, όπως και το λοιπό προσωπικό.

 

 1. Η εταιρεία δύναται να διαφοροποιήσει το ωράριο εργασίας για μέρος του προσωπικού της ή ατομικά για εργαζόμενους εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία της.

 

 1. Παράταση εργασίας ή υπερωρία είναι επιτρεπτή μόνο μετά από εμπρόθεσμη εισήγηση του αρμόδιου Προϊσταμένου και τελική έγκριση του Διευθυντή του τμήματος.

 

Ά ρ θ ρ ο 9

Αποδοχές προσωπικού και κρατήσεις

 

 1. Στους εργαζόμενους καταβάλλονται τακτικές αποδοχές τουλάχιστον ίσες με τις νόμιμες.

 

 1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού της εταιρείας καταβάλλονται για χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το μήνα. Εφόσον η εξόφληση αποδοχών γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, είναι δυνατό να παρέχεται κατά την κρίση της εταιρείας προκαταβολή στο μέσο αυτού ανάλογη προς τις μέχρι τότε αποδοχές.

 

 1. Η προκαταβολή και η εξόφληση των αποδοχών γίνεται πάντα με τραπεζική συναλλαγή στο τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας του εργαζομένου.

 

 1. Σε περίπτωση μη παροχής εργασίας από μέρους του μισθωτού, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί μερικής παροχής εργασίας (μειωμένο ωράριο) οφείλονται αποδοχές αναλόγως μειωμένες.

 

 

 1. Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού επιτρέπονται μόνο: α. Από προκαταβολές που έδωσε η εταιρεία έναντι αποδοχών.

β.            Από πρόστιμα που επιβλήθηκαν βάσει του παρόντος Κανονισμού.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  10

Άδειες Προσωπικού

 1. Όλο το προσωπικό της εταιρείας, μετά συνεχή απασχόληση δώδεκα (12) μηνών σε αυτή, δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχές και επίδομα αδείας, κατά τους όρους και τις διακρίσεις των σχετικών νόμων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας κ.λπ.

 

 1. Ο τρόπος χορήγησης των αδειών στους εργαζόμενους, η σειρά και ο χρόνος έναρξης αυτών ρυθμίζονται κατά τις ανάγκες της εταιρείας, αλλά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Η διεύθυνση της εταιρείας έχει το δικαίωμα να χορηγεί ομαδικά ή ατομικά, τις ετήσιες άδειες σε όλο το προσωπικό της κάθε χρόνο. Στην περίπτωση αυτή, κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής αδείας τους και όσοι από το προσωπικό δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη υπηρεσία στην εταιρεία, αλλά συμπληρώνουν το δωδεκάμηνο μέσα στο ημερολογιακό αυτό έτος και συνεπώς δεν δικαιούνται κανονική άδεια στη διάρκεια αυτού, απέχουν υποχρεωτικά από την εργασία τους κατά το χρόνο των ομαδικών αδειών, χωρίς να δικαιούνται να λάβουν μισθό για το διάστημα αυτό.

 

 1. Είναι υποχρεωτική η χρήση για την εταιρεία και η λήψη για κάθε δικαιούχο μισθωτό της κανονικής αδείας μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο δικαιούται να λάβει αυτή, έστω και αν αυτός δεν υπέβαλε αίτηση χορηγήσεώς της.

 

 1. Ο μισθωτός που διακόπτει την άδειά του, δεν δικαιούται να τη συνεχίσει χωρίς την έγκριση της εταιρείας.

 

 1. Ο μισθωτός που απολύεται ή αποχωρεί πριν κλείσει δωδεκάμηνη υπηρεσία στην εταιρεία δικαιούται αναλογία αδείας και επιδόματος αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.

 

 1. Οι άδειες κυήσεως και λοχείας χορηγούνται κατά τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

 

 1. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μπορεί η Γενική Διεύθυνση να χορηγεί άδειες χωρίς αποδοχές, πέραν των κανονικών αδειών, για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι άδειες αυτές χορηγούνται πάντοτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου μισθωτού.


 1. Για κάθε άδεια απουσίας του, συμπεριλαμβανομένης και της κανονικής αδείας του, ο εργαζόμενος υποχρεούται να υποβάλει σχετική αίτηση στο τμήμα Προσωπικού. Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον Διευθυντή και υπόκειται στην τελική της Γενικής Διεύθυνσης.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  11

Ασθένειες Προσωπικού

 1. Οι μισθωτοί, που κωλύονται να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω βραχείας ασθενείας, οφείλουν να ειδοποιήσουν γι' αυτό το τμήμα Προσωπικού της εταιρείας. Σε περίπτωση εξακριβωμένης αδυναμίας, πρέπει να κάνουν την ως άνω ειδοποίηση μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αλλιώς θεωρούνται ως αδικαιολογήτως απόντες.

 

 1. Τα παραπάνω ισχύουν και σε περίπτωση τραυματισμού.

 

Ά ρ θ ρ ο  12

Υγιεινή των χώρων εργασίας

 1. Η εταιρεία υποχρεούται να μεριμνά για τους όρους καθαριότητας και υγιεινής των γραφείων και των χώρων εργασίας, καθώς και των κοινοχρήστων γενικώς χώρων.

 

 1. Την ίδια υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας των άνω χώρων έχουν και οι εργαζόμενοι.

 

 1. Επίσης, οι εργαζόμενοι οφείλουν να διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση το σύνολο του εξοπλισμού που ενδεχομένως τους χορηγεί η εταιρεία για την εκτέλεση της εργασίας τους.

 

Ά ρ θ ρ ο  13

Ασφάλεια των χώρων εργασίας

 1. Η εταιρεία υποχρεούται να παίρνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των χώρων εργασίας γενικώς (κτιρίων, εξοπλισμού, κλπ), προς αποφυγή ατυχημάτων.

 

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν στον άμεσο προϊστάμενό τους κάθε ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάζεται στον εξοπλισμό, στις εγκαταστάσεις κλπ, και η εταιρεία υποχρεούται να φροντίζει για την άμεση διόρθωση αυτών.

 

 1. Τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να αναθέτουν στο προσωπικό που έχουν στη δικαιοδοσία τους εργασία ανάλογη με τις σωματικές και πνευματικές ικανότητες, την πείρα και την ειδικότητα του καθενός, να επιβλέπουν δε την αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, αναφέροντας ιεραρχικώς κάθε απειθαρχούντα.

 

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται πρόθυμα προς τις γραπτές ή προφορικές οδηγίες κάθε προϊσταμένου σχετικά με τον τρόπο εργασίας και τους όρους ασφαλείας και υγιεινής αυτής.

 1. Κλειδιά χώρων της εταιρείας κατέχουν όσοι έχουν σχετική έγκριση και είναι καταχωρημένοι στη σχετική κατάσταση της Γραμματείας. Απαγορεύεται η εκχώρηση κλειδιών σε άλλους χωρίς σχετική έγκριση.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  14

Υποχρεώσεις Προσωπικού

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσέρχονται εμπρόθεσμα στους τόπους εργασίας τους.

 

 1. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται πρόθυμα προς τις αποφάσεις και εντολές της διοίκησης της εταιρείας, καθώς και τις οδηγίες των προϊσταμένων των διαφόρων Διευθύνσεων, τμημάτων και υπηρεσιών. Απαγορεύονται αυστηρά τα σχόλια για συναδέλφους, προϊσταμένους, υφισταμένους, καθώς και για την πολιτική της εταιρείας ή των διαφόρων αποφάσεων και εντολών της.

 

 1. Για οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με προϊστάμενο ή υφιστάμενο, οφείλουν να ενημερώνουν τους ανωτέρους τους. Εφ' όσον κρίνουν ότι το θέμα δεν επιλύεται, μπορούν να απευθυνθούν και στη Γενική Διεύθυνση.

 

 1. Επίσης, οφείλουν να συμπεριφέρονται ευπρεπώς προς κάθε προϊστάμενο, συνάδελφο ή τρίτο με τον οποίο έρχονται σε επαφή για υποθέσεις της εταιρείας.

 

 1. Ακόμη να επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον για τα συμφέροντα της εταιρείας, να διαφυλάττουν τα μυστικά αυτής, τα οποία από τη θέση τους ή τη φύση της εργασίας τους περιέρχονται στην αντίληψή τους και να μη παρέχουν πληροφορίες γι' αυτά σε αναρμόδια πρόσωπα εντός ή εκτός της εταιρείας. Τα πάσης φύσεως έγγραφα, τα οποία θεωρούνται απόρρητα (π. χ. παραστατικά λογιστηρίου, εκτυπώσεις Η/Υ, συμβάσεις, κ.λπ.), από την εταιρεία καταστρέφονται με κατάλληλο τρόπο, με ευθύνη του καθορισμένου υπαλλήλου.

 

 1. Τέλος, να μη προξενούν βλάβες ή φθορές στις κτηριακές εγκαταστάσεις, σε έπιπλα, εξοπλισμό ή οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και να φυλάγουν και να τα συντηρούν σε καλή κατάσταση.

 

 1. Ο τελευταίος απερχόμενος από χώρο της εταιρείας έχει την πλήρη ευθύνη για το κλείδωμα των γραφείων και του Η/Υ. Αν κατά την παράταση της εργασίας παρίστανται ιεραρχικά ανώτερος, αυτός έχει την πλήρη ευθύνη.

 

 1. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να τηρούν απαραίτητα τις οριζόμενες προθεσμίες ολοκλήρωσης ή παράδοσης εργασιών. Συνεχής παράβαση των προθεσμιών θα θεωρείται απειθαρχία ή έλλειψη ικανότητας και ο εργαζόμενος θα κρίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα του θέματος.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  15

Πειθαρχικές παραβάσεις

 1. Γενικής φύσεως πειθαρχικές παραβάσεις, ενδεικτικώς αναφερόμενες είναι η αμέλεια και η πλημμελής εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, η απείθεια στις επιταγές των νόμων, τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρείας. Επίσης, η απρεπής συμπεριφορά προς προϊσταμένους, συναδέλφους και προς τρίτους συναλλασσόμενους με την εταιρεία.

 

 1. Η αυθαίρετη απουσία από την εργασία, η υπέρβαση της κανονικής ετήσιας αδείας και κάθε άλλης αδείας, καθώς και η εκπρόθεσμη προσέλευση στον τόπο της εργασίας αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις. Ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης, το παράπτωμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή λήξη της σύμβασης εργασίας.

 

 1. Η άρνηση εκτέλεσης ανατεθείσας, από αρμόδια όργανα της εταιρείας, εργασίας, καθώς και η παράλειψη εργασίας, που οφείλει να προσφέρει ο μισθωτός, οι φωνασκίες και οι διαπληκτισμοί και κάθε απασχόληση του μισθωτού κατά την ώρα της εργασίας που είναι άσχετη προς αυτή, αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις.

 

 1. Η εισαγωγή και χρήση στους τόπους εργασίας οινοπνευματωδών ποτών και άλλων επιβλαβών - για τη νηφαλιότητα των εργαζομένων – ουσιών, η προσέλευση στους τόπους εργασίας σε κατάσταση μη πλήρους νηφαλιότητας και κάθε πράξη ή παράλειψη των εργαζομένων που μπορεί να κλονίσει την πειθαρχία στους τόπους εργασίας ή το κύρος της εταιρείας γενικότερα αποτελούν πειθαρχικές παραβάσεις.

 

 1. Οι άσκοπες μακρές και συχνές προσωπικές κλήσεις και η λήψη πολλών προσωπικών τηλεφωνημάτων, δεν είναι σύμφωνες με το πνεύμα της εταιρείας και η οποία και επιφυλάσσεται να προστατεύσει τα συμφέροντά της και την εύρυθμη λειτουργία της.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  16

Απαγορεύσεις

 1. Απαγορεύεται απολύτως η λαθραία εξαγωγή κάθε περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας.

 

 1. Απαγορεύονται οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, δημοσιεύσεις και δηλώσεις από τα στελέχη της εταιρείας που έχουν να κάνουν με τη δομή, το κλίμα και το πνεύμα της εταιρείας, τους πελάτες της, τους προμηθευτές της και τους διάφορους συνεργάτες της, φορείς ή ατομικά πρόσωπα. Παράβαση του μέτρου αυτού συνεπάγεται λόγο λήξης της σύμβασης εργασίας με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας.

 

 1. Απαγορεύεται η χρήση από τρίτους, η γνώση και ανακοίνωση σε τρίτους των κωδικών Η/Υ. Για κάθε χρήστη υπάρχει ένας και μοναδικός κωδικός.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  17

Οριστική απόλυση μισθωτού

 1. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, εφόσον η λαθραία εξαγωγή περιουσιακού στοιχείου της εταιρείας συνιστά το αδίκημα της κλοπής, η εταιρεία μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του μισθωτού, που υπέπεσε στο αδίκημα αυτό, χωρίς να του καταβάλει την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.


 1. Η εταιρεία μπορεί, επίσης, κατά την κρίση της, να προβεί στην απόλυση μισθωτού της χωρίς αποζημίωση και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβάσεως, που συνιστά αξιόποινη πράξη, ως ο νόμος ορίζει, για την οποία έχει υποβληθεί κατ' αυτού μήνυση.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  18

Ηθικές κ.λπ. αμοιβές

 1. Η Γενική Διεύθυνση της εταιρείας μπορεί, βάσει εισηγήσεων των υπευθύνων τμημάτων, να χορηγεί τις αναγραφόμενες στο παρόν άρθρο ηθικές κλπ. αμοιβές σε εκείνους από τους μισθωτούς της εταιρείας, οι οποίοι με την εργατικότητα τους, την πρωτοβουλία, το ήθος και την εν γένει συμβολή τους συνέτειναν στην προώθηση και την επιτυχία του έργου αυτής.

 

 1. Η εταιρεία μέσω των οργάνων της, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να απονέμει εύφημη μνεία στους μισθωτούς που διακρίνονται όπως ορίζεται ανωτέρω στην παράγραφο

 

 1. Στους μισθωτούς που υποδεικνύουν τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας ή εργάζονται αποδοτικότερα από άλλους, μπορεί να χορηγούνται επιπλέον χρηματικά ποσά κατά την κρίση της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας τα οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται κεκτημένο δικαίωμα και δεν χορηγούνται στα δώρα εορτών.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  19

Αναφορά και παράπονα εργαζομένων

 1. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να παρουσιασθεί στη Γενική Διεύθυνση της εταιρείας, αφού πρώτα απευθυνθεί ιεραρχικά και να αναφέρει οποιοδήποτε παράπονο ή προσωπικό του ζήτημα.

 

 

Ά ρ θ ρ ο  20

Ανακοινώσεις, Εγκύκλιοι της εταιρίας

 1. Ανακοινώσεις και εγκύκλιοι της εταιρείας προς όλους ή τμήμα των εργαζομένων αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων της εταιρείας.

 

 1. Οι ανακοινώσεις και εγκύκλιοι που κοινοποιούνται με τον παραπάνω τρόπο θεωρούνται ως προσωπικές έγγραφες ανακοινώσεις προς τους εργαζόμενους.

 

Άρθρο  21

Ασφάλεια Πληροφοριών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας προκειμένου:

 1. Να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, προγραμμάτων κατάρτισης σε ανέργους και εργαζομένους, τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Αναπτυξιακές Συμπράξεις, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Πανελλήνια και Πανευρωπαϊκά Συνέδρια κλπ.
 2. Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Να προστατεύσει τα συμφέροντα της εταιρείας και όσων συνεργάζονται με αυτήν και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των δεδομένων τους.
 1. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.
 2. Να μεγιστοποιήσει την αξιοπιστία των πληροφοριακών πόρων της εταιρείας.
 1. H εφαρμογή Πολιτικών και Διαδικασιών Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:
  1. Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της εταιρείας από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία.
  2. Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους.
 • Επιβολή ασφαλών διαδικασιών ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής από τρίτους.
 1. Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων.
 2. Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.
 3. Έλεγχο των διακινούμενων και ανταλλασσόμενων πληροφοριών και δεδομένων.
 • Άμεσο και αποτελεσματικό χειρισμό περιστατικών και παραβάσεων ασφαλείας.
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή των Πολιτικών Ασφάλειας και όλης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 1. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.
 2. Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας που εμπλέκεται στις δραστηριότητες και διαδικασίες που περιγράφονται και αφορούν στην Ασφάλεια Πληροφοριών έχει την ευθύνη να εφαρμόζει την πολιτική και τις ανάλογες Διαδικασίες στον τομέα της εργασίας του.
 3. Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεσμευόμαστε στην επίτευξη των στόχων και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών. Επίσης δεσμευόμαστε για την συνεχή αύξηση του επιπέδου της Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης και μέσω της παροχή των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη των παραπάνω.

 

Άρθρο 22

Αιτήματα Υποκειμένων των Δεδομένων

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
  1. Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, η εταιρεία πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτόν τον λόγο η εταιρεία θα κρατάει αρχείο σε ηλεκτρονική ή έγγραφη μορφή όλων των συγκαταθέσεων που λαμβάνει.
  2. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται από την εταιρεία κατά τρόπο ώστε να είναι σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
  1. Η εταιρεία παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων πληροφορίες για την επεξεργασία που πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
  2. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσει κάτι διαφορετικό. Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ και κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 και το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ παρέχονται δωρεάν στο υποκείμενο.
 • Εάν τα αιτήματα του υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η εταιρεία είτε: α) θα επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) Θα αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.
 1. Όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, η εταιρεία κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων όλες τις ακόλουθες πληροφορίες: α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, δ) εάν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ), του ΓΚΠΔ τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο, ε) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν υπάρχουν, στ) κατά περίπτωση, την πρόθεση του υπευθύνου επεξεργασίας να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό και την ύπαρξη ή την απουσία απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή, όταν πρόκειται για τις διαβιβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 ή 47 ή στο άρθρο 49 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, του ΓΚΠΔ αναφορά στις ενδεδειγμένες ή κατάλληλες εγγυήσεις και τα μέσα για να αποκτηθεί αντίγραφό τους ή στο πού διατέθηκαν.
 2. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τις εξής επιπλέον πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας: α) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, β) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων, γ) όταν η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, δ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ε) κατά πόσο η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης, καθώς και κατά πόσο το υποκείμενο των δεδομένων υποχρεούται να παρέχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποιες ενδεχόμενες συνέπειες θα είχε η μη παροχή των δεδομένων αυτών, στ) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων. 3. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλο σκοπό από εκείνο για τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όταν και εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων έχει ήδη τις πληροφορίες.

 

 1. Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων
  1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στις ακόλουθες πληροφορίες: α) τους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, δ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, ε) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

 

 1. Δικαίωμα διόρθωσης

 

 1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

 1. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος
  2. Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και υποχρεούται σύμφωνα με την παράγραφο 1 να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας, γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 1. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους, γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
 2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
 3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

 

Άρθρο 23

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

 

 1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Αρμόδιος Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας σύμφωνα με τα παρακάτω, γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση.
 2. Ο εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρείας ενημερώνει τον Αρμόδιο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατ' ελάχιστο: α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες, γ) περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.
 2. Σε περίπτωση που και εφόσον δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν οι πληροφορίες ταυτόχρονα, μπορούν να παρέχονται σταδιακά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
 3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τεκμηριώνει κάθε παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίστανται στα πραγματικά περιστατικά που αφορούν την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις συνέπειες και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα. Η εν λόγω τεκμηρίωση επιτρέπει στην εποπτική αρχή να επαληθεύει τη συμμόρφωση προς το παρόν άρθρο.
 4. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η εταιρεία ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων.
 5. Στην ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιγράφεται με σαφήνεια η φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιέχονται τουλάχιστον οι πληροφορίες και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ) του ΓΚΠΔ.
 6. Η ανακοίνωση στο υποκείμενο των δεδομένων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση, β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει ο αναφερόμενος στην παράγραφο 1 υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων, γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ' αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το οποίο τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.
 7. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν έχει ήδη ανακοινώσει την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, η εποπτική αρχή μπορεί, έχοντας εξετάσει την πιθανότητα επέλευσης υψηλού κινδύνου από την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να του ζητήσει να το πράξει ή μπορεί να αποφασίσει ότι πληρείται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
 8. Μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, το κάθε περιστατικό καταγράφεται σε αντίστοιχο εσωτερικό μητρώο καταγραφής περιστατικών. Το μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αποτελέσματά της και τα επανορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: - ημερομηνία και χρόνος έναρξης/λήξης της παραβίασης - πότε η εταιρεία έλαβε γνώση της παραβίασης - περιγραφή των γεγονότων της παραβίασης - τύπος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζονται - αριθμός ατόμων που επηρεάζονται - τυχόν υπο- εκτελούντες (sub- processors) που εμπλέκονται - πιθανές συνέπειες για τα υποκείμενα που επηρεάζονται - ενέργειες που ελήφθησαν ως απάντηση στο περιστατικό ώστε να μειωθούν οι δυσμενείς συνέπειες και η πιθανότητα παρόμοιας επανεμφάνισης - γραπτή αξιολόγηση της βαρύτητας της παραβίασης και του εάν θα γνωστοποιηθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή (και στα επηρεαζόμενα υποκείμενα).

 

Άρθρο 24

Ισχύς του παρόντος Κανονισμού

 

 1. Ο Κανονισμός αυτός πρέπει να είναι αναρτημένος μονίμως σε προσιτά και εμφανή μέρη των γραφείων και των τόπων εργασίας.

 

 1. Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει μετά δέκα (10) ημέρες από τη γνωστοποίησή του στο προσωπικό της εταιρείας. Ως γνωστοποίηση θεωρείται και η απλή ανάρτηση αυτού σε προσιτό και εμφανές μέρος των γραφείων και των χώρων εργασίας της εταιρείας.

 

 

Για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.

 

Τσαϊρέλης Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ 5

 

1 O Χ Λ Μ Λ Α Γ Κ Α Δ Α – Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η Σ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ & Ε Δ Ε Σ Σ Η Σ 1 Κ Α Ρ Ω Τ Η , Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ

Τ.Κ. 54627, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τ.Κ. 57200, ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Τ.Κ. 50100, ΚΟΖΑΝΗ

Τ.Κ. 68300, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΤΗΛ. – FAX. 2310 552670

ΤΗΛ. – FAX. 23940 23473

ΤΗΛ. – FAX. 24610 24425

ΤΗΛ. – FAX. 25530 91334

Ε-mail: [email protected]

Ε-mail: [email protected]

Ε-mail: [email protected]

Ε-mail: [email protected]

 

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: